Slide
Slide

آزمون : تاریخ آزمون و نتایج ارزیابی ریزپردازنده
نویسنده: مسئول فنی در
۲۵ بهمن ۱۳۹۲
[ آخرین به روزرسانی در ۱۰ آذر ۱۳۹۳ ]

آزمون ها از مباحثی که تا جلسه آزمون تدریس شده است خواهد بود.
15 دقیقه اول هرجلسه به پرسش و بررسی مطالب جلسه قبل اختصاص داده می شود و برای پاسخ دانشجویان نمره داده خواهد شد.
امتحان عملی - ریزپردازنده شنبه 15 آذر 93
نتایج آزمون ها تا کنون:

در نمره نهایی امتحان عملی و تمرین تحویلی در نظر گرفته شده است .

ردیف

شماره دانشجو

پایانترم

17 نمره

آزمون 1

2 نمره

آزمون 2

4.5 نمره

آزمون 3

5 نمره

نهایی

20 نمره

1

88412196

7.75

0.5

2

3.5

11.75

2

88412170

3

-

1.1

0.2

5

3

88413125

0

-

-

-

2

4

89413171

7

-

-

2.4

9

5

89412149

8.75

1.5

0.8

-

10.25

6

88413113

9.75

-

1.5

1.9

11.5

7

90412180

5

1.5

2.3

2.6

10.75

8

90412111

15

1.5

3.5

3.2

19.5

9

90412161

4.5

1.25

2.6

2.3

12.25

10

88413152

8.5

0.5

2.4

2.9

12.5

11

89412158

1.25

-

0.6

1.9

5

12

89412160

8.25

-

-

1.4

9

13

88413126

4.5

0.5

2.5

3.4

10.25

14

90413193

6.5

1

2.7

2.8

12.25

15

88412171

1

0

1.2

1.7

5

16

89413167

6.5

0.25

3.2

1.7

11.5

17

90412160

10.75

1.25

1.4

3.75

16.25

18

88412111

0.75

0.5

1.1

2.1

6

19

88412150

0

0

0.3

1.3

4

20

89412133

1

0.5

2.1

1.8

7

21

90412147

9.5

1.25

4.3

2.9

16.25

22

89413153

6

0

0.7

1

8

23

88412133

14

1

3.4

4.2

19.25

24

89412128

4.75

0.75

1.6

2.8

10.5

25

90412172

9.5

1.25

3.9

4.3

16.5

26

88413139

0.5

0

0.9

-

4

27

88413156

3

0.25

-

1

5.5

28

90413149

3.25

-

1.9

2.4

9

29

90413150

6.75

0.5

3.1

2.2

11.25

30

89412161

6.25

1.5

2.5

2.9

12.25

31

90413152

12

1

3

3.5

17


نظرات کاربران
نظری ارسال نشده است.
نظر بدهید

ایمیل شما پنهان می ماند.